Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 maja 2018 roku w życie weszły przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”). Wobec powyższego, dokładając wszelkich starań, aby chronić dane osobowe naszych Klientów, zaktualizowana została Polityka prywatności i Polityka cookies w celu spełniania wymagań przewidzianych w w/w akcie prawnym.

Realizując obowiązek informacyjny nałożony przez RODO, poniżej przesyłamy wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Integrakom sp. z o.o.

Siedziba spółki znajduje się przy ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do:

a) skontaktowania się przez nas z Państwem w sprawach, w których zwrócili się Państwo do nas

b) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub/i przedstawienia oferty usług,

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), i lit f) RODO.

  1. Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania wskazanych powyżej celów.

  1. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie na nasze zlecenie w celu realizacji wskazanych powyżej celów. i. Na podstawie obowiązującego prawa możemy udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.

  1. Państwa uprawnienia związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych

W związku z posiadaniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych RODO przyznaje Państwu katalog praw, w tym m.in. prawo:

a) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Usunięcie danych osobowych będzie możliwe, jednie wtedy gdy inne przepisy prawa na to pozwalają;

b) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

c) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

d) do przenoszenia danych osobowych;

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  1. Automatyzacja przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi  realizację w/w celów.

Dane kontaktowe

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań oraz we wszelkich sprawach związanymi z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z administratorem listownie pod adresem: Integrakom sp. z o.o., ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa lub elektronicznie pod adresem e-mail: rodo@integrakom.pl.

Klauzula Informacyjna – w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego

Klauzula Informacyjna – w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej

Klauzula informacyjna dla klientów i pracowników/współpracowników klientów

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i pracowników kontrahentów

Klauzula informacyjna dla klientów oraz pracowników i współpracowników klientów oddających sprzęt do serwisu

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracownika