W związku z zawarciem umowy z IntegraKom Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), uprzejmie informujemy:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest IntegraKom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Płowieckiej 105/107 (04-501). Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu realizacji naprawy serwisowej. Ponadto Pani/a dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrzenia reklamacji lub realizacji gwarancji co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Pani/a dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, maila i numeru telefonu zostały podane Administratorowi przez Pani/a pracodawcę/zleceniodawcę. Pani/a dane osobowe mogła/mógł podać Pani/Pan. W takim wypadku podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne do naprawy serwisowej, rozpatrzenia reklamacji lub realizacji gwarancji. Niepodanie danych uniemożliwia Administratorowi naprawę serwisową, rozpatrzenie reklamacji lub realizacje gwarancji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania naprawy serwisowej rozpatrzenia reklamacji lub realizacji gwarancji, oraz do czasu przedawnienia się wszelkich roszczeń związanych z wykonaniem wymienionych czynności. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz współpracownikom Administratora. Pani/a dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanym decyzjom. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych,
  • uzyskania kopii swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • przeniesienia swoich danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.