Grafana IntegraKom
IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem Grafana

Grafana Docker Compose to zestaw plików konfiguracyjnych, które pozwalają na uruchomienie Grafany (popularnego narzędzia do wizualizacji danych) w kontenerze Docker. Pliki konfiguracyjne określają, jakie obrazy Docker będą używane, jak będą uruchamiane kontenery, jakie będą miały sieci i wolumeny itp. Dzięki temu, że całość jest skonfigurowana za pomocą jednego pliku, w łatwy sposób można uruchomić Grafanę i przeprowadzać na niej analizy bez konieczności ręcznego konfigurowania jej zależności.

Grafana – popularne narzędzie open-source

Grafana to popularne narzędzie open-source do wizualizacji danych i monitorowania systemów. Grafana umożliwia łączenie się z różnymi źródłami danych, takimi jak bazy danych, systemy monitoringu i analizy danych, a następnie prezentowanie tych danych w formie interaktywnych, dynamicznych i estetycznych wykresów, tabel, paneli i dashboardów. Można również dostosować wygląd i układ dashboardów, aby pasowały do konkretnych potrzeb biznesowych lub technicznych.

Grafana

Grafana działa w oparciu o wtyczki zwane “data source”, które umożliwiają pobieranie danych z różnych źródeł, takich jak InfluxDB, Prometheus, Elasticsearch, MySQL, PostgreSQL i wiele innych. Następnie użytkownicy mogą tworzyć interaktywne dashboardy, które pozwalają na wizualizację danych z wielu źródeł w jednym miejscu. Grafana umożliwia również tworzenie alertów, które mogą automatycznie wysyłać powiadomienia, gdy określone warunki zostaną spełnione.

Grafana jest szczególnie przydatna dla administratorów systemów, inżynierów DevOps oraz analityków danych, którzy potrzebują szybkiego i łatwego sposobu wizualizacji i analizy danych. Dzięki Grafanie, użytkownicy mogą łatwo śledzić wydajność swoich systemów, monitorować wskaźniki kluczowe, takie jak przepustowość i obciążenie, oraz wykrywać anomalie i problemy w czasie rzeczywistym, co pomaga zoptymalizować koszty i poprawić jakość usług.

Grafana Docker Compose

Łatwiejsza instalacja z Grafana Docker

Docker Compose jest platformą bardzo przydatną w przypadku narzędzia Grafana. Docker Compose to narzędzie do wirtualizacji kontenerów, które umożliwia łatwe i skalowalne wdrażanie aplikacji. Grafana może być uruchomiona w kontenerze Docker Compose, co umożliwia łatwe i szybkie wdrożenie na różnych platformach. Korzystanie z Docker Compose w Grafanie pozwala na uniezależnienie aplikacji od konkretnego środowiska hosta, co ułatwia zarządzanie wersjami i konfiguracją aplikacji. Dzięki Docker Compose można także łatwo tworzyć obrazy z aplikacją i udostępniać je w różnych środowiskach, np. na produkcji, teście lub wdrażaniu.

W kontekście Grafany, Docker Compose umożliwia łatwe i skalowalne wdrożenie i zarządzanie aplikacją, umożliwiając tworzenie wielu kontenerów z różnymi wersjami aplikacji i konfiguracjami, a także łatwe skonfigurowanie i zarządzanie sieciami kontenerów.

W sumie, wykorzystanie Dockera w Grafanie przyspiesza i ułatwia wdrożenie aplikacji oraz pozwala na lepszą kontrolę nad wersjami i konfiguracją aplikacji.

Grafana Docker Compose

Jak utworzyć kontener Grafana wraz z Docker Compose?

Aby utworzyć kontener Grafana wraz z Docker Compose skorzystaj z następujących kroków:

 1. Utwórz nowy plik w katalogu roboczym o nazwie docker-compose.yml.
 2. Zapisz plik docker-compose.yml.
 3. Otwórz terminal i przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik docker-compose.yml.
 4. Uruchom polecenie docker-compose up-d.
 5. Docker Compose automatycznie pobierze obraz Grafana z Docker Hub i utworzy kontener z domyślnymi ustawieniami. Po zakończeniu procesu uruchomienia, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres localhost:3000 w pasku adresu. Powinno to otworzyć stronę logowania Grafana.
 6. Zaloguj się do Grafana używając nazwy użytkownika i hasła domyślnie ustawionych na admin.

Wykonanie powyższych kroków zapewni działający kontener Grafana zainstalowany przy użyciu Docker Compose. Ustawienia kontenera można dostosować poprzez edytowanie pliku docker-compose.yml, a także dodać dodatkowe usługi i kontenery do swojego projektu Docker Compose.

Wtyczki w środowisku Docker Compose

Grafana w swoim ekosystemie posiada wiele wtyczek pozwalających na rozszerzenie funkcjonalności. Aby zainstalować wtyczkę w środowisku Docker Compose, należy wykonać kilka kroków:

 1. Otwórz plik docker-compose.yml i dodaj sekcję volumes w sekcji grafana:

  volumes:
  - ./grafana/data:/var/lib/grafana
  - ./grafana/plugins:/var/lib/grafana/plugins

 2. Przejdź do katalogu plugins i pobierz plik .zip z wtyczką, którą chcesz zainstalować.

 3. Wypakuj plik .zip do katalogu plugins.

 4. Uruchom ponownie kontener Grafana:

  docker-compose down
  docker-compose up -d

Po wykonaniu tych kroków wtyczka powinna być widoczna w menu konfiguracji wtyczek w panelu administratora Grafana.

Grafana Docker Compose – instalacja wtyczek z innych źródeł

Aby zainstalować wtyczki z innych źródeł w Grafanie uruchamianej za pomocą Dockera i Docker Compose, można wykonać kilka kroków:

 1. Dodaj wtyczkę do pliku konfiguracyjnego Grafana

  Najpierw należy dodać wtyczkę do pliku konfiguracyjnego Grafana (grafana.ini), który znajduje się w katalogu /etc/grafana wewnątrz kontenera Dockera. Można to zrobić, edytując plik konfiguracyjny na swoim hoście, a następnie dodając sekcję podobną do tej:

  [plugin.id]
  path = /var/lib/grafana/plugins/plugin.id

  W sekcji plugin.id należy podać unikalny identyfikator wtyczki i ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się plik plugin.json. Można również ustawić inne opcje, takie jak nazwa wtyczki i opis.

 2. Utwórz katalog dla wtyczki

  Następnie należy utworzyć katalog dla wtyczki wewnątrz kontenera Dockera, w którym zostanie zainstalowana wtyczka. Można to zrobić, dodając sekcję do pliku docker-compose.yml:

  volumes:
  - ./plugins:/var/lib/grafana/plugins

  Sekcja ta tworzy katalog plugins na hoście i mapuje go na katalog /var/lib/grafana/plugins wewnątrz kontenera Dockera.

 3. Zainstaluj wtyczkę

  Następnie należy pobrać plik plugin.json dla wtyczki i umieścić go w katalogu plugins na hoście. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą narzędzi automatyzujących proces instalacji wtyczek, takich jak np. grafana-cli.

 4. Uruchom ponownie Grafanę

  Na koniec należy uruchomić ponownie kontener Dockera, aby wtyczka została wczytana. Można to zrobić za pomocą polecenia:

  docker-compose down && docker-compose up -d

  Po uruchomieniu kontenera Dockera, wtyczka powinna być widoczna w menu Plugins w panelu administracyjnym Grafany.

Obraz Dockera z preinstalowanymi wtyczkami dla Grafany

Najlepszym sposobem na utworzenie obrazu Dockera z preinstalowanymi wtyczkami dla Grafany jest napisanie pliku Dockerfile, który będzie zawierał instrukcje do pobrania i zainstalowania wybranych wtyczek.

Przykładowy plik Dockerfile

Przykładowy plik Dockerfile, który wykorzystuje oficjalny obraz Dockera dla Grafany i dodaje preinstalowane wtyczki z innego źródła, może wyglądać następująco:

FROM grafana/grafana
>#Pobierz i zainstaluj wtyczki
RUN grafana-cli plugins install <nazwa_wtyczki_1> && \
=grafana-cli plugins install <nazwa_wtyczki_2> && \
grafana-cli plugins install <nazwa_wtyczki_3>
#Ustawienia początkowe
=COPY ./provisioning /etc/grafana/provisioning

W powyższym przykładzie FROM grafana/grafanaokreśla oficjalny obraz Dockera dla Grafany jako bazowy obraz, na którym będziemy budować nasz własny obraz.

Następnie używamy instrukcji RUN, aby pobrać i zainstalować wybrane wtyczki. W miejsce <nazwa_wtyczki_1>, <nazwa_wtyczki_2><nazwa_wtyczki_3> należy wstawić nazwy odpowiednich wtyczek.

Na końcu, w celu skonfigurowania Grafany, dodajemy pliki konfiguracyjne do katalogu /etc/grafana/provisioning. W tym przykładzie katalog /provisioning musi zawierać pliki konfiguracyjne dla źródła danych i panelu.

Następnie możemy użyć polecenia docker build w terminalu, aby zbudować nasz obraz Docker z preinstalowanymi wtyczkami, a następnie możemy uruchomić kontener Grafany z naszym własnym obrazem.

Podsumowanie

Grafana Docker to narzędzie, które pozwala na tworzenie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami w kontenerach, które są wirtualnymi maszynami zawierającymi wszystko, co potrzebne jest do uruchomienia aplikacji, w tym kod, biblioteki i inne zależności. Dlatego też, używając Grafany w kontenerze Docker, możemy mieć łatwą i szybką konfigurację naszej aplikacji bez potrzeby instalowania jej na naszej maszynie. Zamiast tego, możemy pobrać gotowy obraz Grafany z repozytorium Docker i uruchomić ją w kontenerze Docker. Dodatkowo, dzięki możliwości zapisywania i eksportowania konfiguracji i danych Grafany, możemy łatwo przenieść nasze ustawienia i dashboardy między różnymi środowiskami (np. z testowego na produkcyjne), co ułatwia pracę i oszczędza czas.

Podsumowując, używanie Grafany w kontenerze Docker pozwala na szybką i łatwą konfigurację oraz przenoszenie aplikacji i jej ustawień między różnymi środowiskami, co ułatwia pracę i zwiększa wydajność.