W związku z zawarciem umowy z IntegraKom Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest IntegraKom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Płowieckiej 105/107 (04-501). Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/a dane osobowe w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane osobowe mogą być przetwarzane także dla celów dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako dochodzenie roszczeń związanych z umową przez Administratora. Pani/a dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, maila i numeru telefonu zostały podane Administratorowi przez Pani/a pracodawcę/zleceniodawcę. Pani/a dane osobowe mogła/mógł podać Pani/Pan. W takim wypadku podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Niepodanie danych uniemożliwia Administratorowi wykonanie umowy. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres wygaśnięcia roszczeń związanych z umową lub dłużej jeśli wymagają tego przepisy prawa. Pozyskane dane osobowe mogą zostać przekazane pomiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora, współpracownikom Administratora. Pani/a dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanym decyzjom. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych,
  • uzyskania kopii swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • przeniesienia swoich danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.