W związku z wysłaniem wiadomości do IntegraKom Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest IntegraKom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Płowieckiej 105/107 (04-501). Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Odbiorcą Pani/a danych osobowych mogą być, współpracownicy i kontrahenci Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. Dane przetwarzane będą przez okres prowadzenia korespondencji, ale nie dłużej niż 3 lata od ustania prowadzenia korespondencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji. Niepodanie danych może uniemożliwić prowadzenie korespondencji. Pani/a dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanym decyzjom. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.